NÄRINGSLIV Projektet att bereda möjlighet i detaljplanen för Catena att bygga upp en lager- och logistikanläggning i Bjuvs kommuns  -  på mark som ligger granne med Åstorps industriområde - får grönt ljus i och med att planen förväntas klubbas i Bjuvs kommunfullmäktige måndag 24 april.

Bjuvs KF var egentligen redan förra månaden redo att godkänna detaljplansändringen på mark som tillhör Catena AB och som inte tidigare är detaljplanelagt sedan tidigare. Men frågan lyftes på KF i mars i sista stund från dagordningen eftersom man ville vänta in Åstorps och Catenas överenskommelse i en annan fråga som också rör etableringen.

Den aktuella marken Vrams Gunnarstorp 1:15 är ca 56 hektar stor och har goda kopplingar till E4:an via befintligt verksamhetsområde i Åstorp. Fastigheten utgör också en naturlig fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och bedöms därför som lämpligt att planlägga för lager och logistikverksamhet. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera lager- och logistikanläggningar. Planförslaget möjliggör verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt restaurang.

Detaljplanen reglerar även att natur ska bevaras och dagvattendammar ska finnas. Ett genomförande av planförslaget skapar nya arbetstillfällen, men medför samtidigt att jordbruksmark tas i anspråk samt att landskapsbilden påverkas. Dessa frågor har därför lyfts i en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda instanser, sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 4 maj – 1 juni 2022, granskning skedde under perioden 30 augusti – 1 oktober 2022. Förslaget till detaljplan godkändes av bygg- och miljönämnden 2023-02-16 § 17.

Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) då den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vrams Gunnarstorp 1:15 ligger på vänster sida om vägen mellan Wrams Gunnarstorps slott och Tingvallaskogen. Från slottet mot Åstorp räknat. Enligt de beräkningar som gjorts inför etableringen beräknas det ska på anläggningen skapas många jobb.

- Det finns noggranna uträkningar hos Catena på att det kommer att bli fråga om runt 2 000 jobb när utbyggnaden är klar, säger Bjuvs kommunalråd Mikael Henrysson. Vilket gynnar såväl oss i Bjuv som övriga i regionen.

Varför lager men inte lax?
Med tanke på den debatt som den senaste månaden blossat upp mellan oppositionens Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund (KD) och den politiska SD/M-ledningen i Bjuvs kommun nej till en föreslagen fiskodling så är frågan given.

Mikael Henrysson svarar:

- För det första så är ”laxprojektet” inte seriöst enligt vår bedömning. Företrädarna där bara gissar vad gäller tex vattenfrågan. De hoppar mellan olika bedömningar och har inte fakta att presentera.

- De tror fortfarande att de bara kan koppla sig till ett rör och få vatten men de har inget avtal om det. Varken med NSVA eller någon annan. Och de cirka 80 jobb den etableringen beräknas ge är inget i jämförelse med de 2 000 vi nu talar om gällande Catena AB. Och notera i sammanhanget ”laxodling” har INTE fabriken för fiskförädling diskuterats.

Andra fördelar som kommunalrådet lyfter fram vad gäller att välkomna Catenaprojektet till kommunen är att det inte kräver extra vatten och att det "inte ligger mitt i byn” som laxodlingen bedöms göra.

Vad gäller ökande lastbilstrafik så har Trafikverket mätt kapaciteten på påfartsrampen i Åstorp och gjort bedömningen att den ska hålla också för den extra trafik som uppstår på området – som alltså ligger i grannkommunen Bjuv.

Projektet i sin helhet presenteras på mötet i Bjuvs kommunfullmäktige IKVÄLL måndag 24 april.

BJUVSWEEK sänder live från mötet – som du kan se på www.bjuvsweek.se från kl 19.00.

VÄLKOMMEN!

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.