POLITIK Måndagskvällens möte i Bjuvs kommunfullmäktige avlöpte ungefär som väntat. Styret SD/M:s förslag presenterades - och antogs. Trots att oppositionen argumenterade tvärt emot.  "Utan spaning ingen aning" blev kvällens kaxigaste citat.

Majmötet i Bjuvs KF den 29:e följde i stort den i förväg aviserade dagordningen. De två punkter som skapade debatt mellan de styrande och oppositionen var Kvartalsrapporten som i år kom en månad tidigare än vad som hittills varit brukligt. Detta för att de nämnder som går med underskott ska ha extra tid för korrigeringar.

Och korrigeringar i Bjuvs ekonomi behövs. Eller rättare sagt förändringar i verksamheterna som för närvarande blöder. Bjuvs kommun redovisar en prognos för 2023 på ett positivt resultat om 1,2 mnkr vilket är 6,4 mnkr sämre än budget. I kvartalsrapporten ser man att det negativa resultatet till stor del beror på att Socialnämnden gått minus dryga 17 miljoner kronor och Tekniska minus 9 miljoner. Alltså så stora underskott att en rad politiker i KF, från oppositionen såväl som från de styrandes sida, uttryckte mycket stark oro för kommunens ekonomiska framtid.

- Från årsskiftet ersätts Omsorg i Bjuv AB för de tjänster som Socialnämnden köper av bolaget enligt en resursfördelning som grundar sig i behov och volymer. En hel del arbete har gjorts under årets början i samband med budgetarbetet för att hamna rätt i modellen och nivåerna och kvalitetssäkra varje del. Arbetet fortsätter under året med uppföljningar och rapporter, heter det i Kvartalsrapporten.

Det prognostiserade underskottet för hela 2023 fördelar sig över verksamheterna enligt följande:

 • Socialnämnden -0,7 miljoner kronor. Underskottet på knappt 0,2 miljoner kronor under första kvartalet förväntas fortsätta under året.
 • Socialförvaltningen gemensamt 0 kronor i avvikelse. Socialförvaltningen gemensamt visar en negativ avvikelse om cirka 0,6 miljoner kronor under första kvartalet. Avvikelsen avser lägre ersättning för återsökt moms än beräknat. Avvikelsen för helår beräknas till 0 kronor.
 • Område Äldreomsorg -4,0 miljoner kronor. Verksamheten har inlett året med ett underskott på cirka 2 miljoner kronor framför allt inom särskilda boenden till följd av ökade volymer och ökad vårdtyngd. Det innebär att nämnden köper mer än planerat. Prognosen för helåret visar att det kan komma att plana ut något under andra halvåret.
 • Område Hälsa -5,0 miljoner kronor. Första kvartalet visar ett underskott på ca 1,4 miljoner kronor varav hjälpmedelskostnaden står för 0,65 miljoner kronor. Avvikelsen kan härledas till ökade priser och ökad efterfrågan. Budgeten för detta har inte utökats 2023. Helårsprognosen för hjälpmedel visar ett underskott på 2,6 miljoner kronor.
 • Område Funktionsstöd -3,0 miljoner kronor. Underskottet för de tre första månaderna är -1,0 miljoner kronor. Störst avvikelse ar skulden till Försäkringskassan som är högre än budgeterat. Under året beräknas volymen av ärenden öka vilket påverkar prognosen negativt.
 • Område Myndighet Vuxna -4,0 miljoner kronor. Ett mindre underskott, delvis inom personlig assistans, väntas öka under året. Underskottet ökar även till följd av dyrare externa placeringar inom psykiatri och ökade kostnader för skyddat boende.
 • Område Myndighet Barn och Unga -0,5 miljoner kronor. Inledningen av året visar ett litet underskott som förväntas öka till följd av nya placeringar.
 • Övriga områden, Enheten för Vuxenstöd och Enheten för Familjestöd förväntas nå en budget i balans.

Oron finns också på byn
Nedskärningar i sociala verksamheter drabbar oftast de svagaste i samhället och bland de anställda märks redan oro. Exempelvis kallade de som arbetar som personliga assistenter i Bjuvs kommun redan i förra veckan till ett protestmöte. Av rädsla för att deras jobb kan komma att övergå i privat regi. Med på mötet var även brukarnas anhöriga. Som vittnade om hur hårt en sådan förändring kommer att drabba deras barn, syskon och föräldrar. Läs mer om detta här.

En tjänsteman inom Socialförvaltningen har redan lämnat en rad förslag på var i verksamheten man kan skära ner respektive omorganisera. Men den rapporten är ännu inte offentlig. Socialnämndens ordförande Baloo Engström (SD) har dock till bjuvsweek.se och undertecknad gjort utfästelsen att inga beslut i frågan ska tas ”före sommaren”.

Upprörda känslor
Inom parentes sagt så har Örkelljunga kommun, styrd av samma politiska SD/M-konstellation som Bjuv, lagt över tjänsten Personlig assistens på ett privat bolag. Vilket väckt stor ilska bland Örkelljungaborna som opponerat sig högljutt både i samband med personliga möten med politikerna och på sociala medier. Och som fött kravet på en folkomröstning i frågan. I onsdagens HD berättar flera SD-politiker om att de känner sig förföljda. Och om att en konkret konsekvens av detta är att man under de nyligen avslutade Örkelljungadagarna valde att inte delta. Att inskränka de sociala tjänsterna är känsliga saker.

Röda siffror för Tekniska
Efter tre månader visar utfallet att tekniska förvaltningen kommer att gå med ett underskott när året är slut. Prognosen är ett underskott på 9 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningens beräknade underskott på 3,0 miljoner kronor förklaras framför allt med högre energikostnader i alla energislag, dvs pellets, olja, gas, fjärrvärme men fram för allt elkostnader. I maj kommer fastighetsavdelningen ansöka om elstöd till företag på de 4,3 miljoner kronor beräknade för 2022 som inte kunde bokas upp i bokslutet.

Gata/Parks utfall första kvartalet förklaras med periodicitet och fakturor på ca 1,2 mnkr som rör betongblock, belysning, kallasfalt samt rengöringsprodukter och smörjfett som ska räcka nästan hela året. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Kostenheten har i år fått en ramökning på +5,8% (PKV, Prisindex för Kommunal Verksamhet), cirka 2 miljoner kronor. Samtidigt kan man se att livsmedelskostnaderna och lönerna tillsammans jämfört med första kvartalet förra året redan ökat med drygt 2 miljoner kronor vilket är förklaringen till underskottet. Livsmedel har ökat med 50% och lönerna ha ökat med 14%. Värt att notera är att anställningsstöden, lönebidragen och bidragen för nystartsjobb minskat med drygt 1 miljon kronor (50%) jämfört med samma period förra året.

Effektiviseringar på förvaltningen har inletts som bland annat innebär att inte återanställa personal vid vakanser utan samråd med förvaltningschef, inventering och löneanalys jämfört med Familjen Helsingborg, genomföra mattransporter i egen regi, nedläggning av serveringskök på förskolan Kullerbyttan, en gemensam upphandling av livsmedel har inletts tillsammans med Klippans och Åstorps kommun vilket förväntas ge bättre inköpspriser.

Vatten och Avlopp balanserar sitt resultat över året och prognosen är därför satt till 0.

Bolinder försökte lugna
Från de styrandes sida sa man flera gånger att berörda förvaltningar arbetar med att få fram förslag på åtgärder för att vända den nedåtgående trenden. Oppositionens Urban Berglund (KD) m.fl. ville dock få betydligt mer information om vilka de förslagen är. Såsom varande ledamot i kommunens högsta politiska organ Kommunfullmäktige sa han sig både vara orolig och angelägen:

- Fram med sanningen, sa Berglund.

- Tjänstemännen jobbar med detta och får hålla på med det ett tag till innan vi politiker går in, sa Kenneth Bolinder, 1:e vice ordförande i SD, i kommunalrådet Mikael Henryssons frånvaro.

Några ytterligare specifikationer av åtgärder blev det inte från ledningens håll och Kvartalsrapporten antogs efter diverse omröstningar av fullmäktige.

Vill kartlägga "den nya nöden"
Kvällens andra heta potatis när det gällde att debattera var en motion från Liselott Ljung, Socialdemokraterna. I vilken hon yrkat att Bjuvs kommuns tf kommundirektör Christian Alexandersson "skyndsamt ska kartlägga effekterna av de ökade levnadskostnaderna för kommuninvånarna".

I samma motion vill hon också att Alexandersson utifrån det underlag han då får fram ska ge förslag på åtgärder i syfte att ”motverka krisens effekter för invånarna. Åtgärder som syftar till att upprätthålla hälsa, stärka den sociala gemenskapen och åtgärder som motverkar hemlöshet, försämrad levnadsstandard och förebygga behov av framtida försörjningsstöd.”

Den tredje delen i Ljungs yrkande lyder:

 ”Uppdra till Kommundirektören att i kartläggningen beskriva den påverkan de kommunala bolagens avgifter och taxor har i hushållsekonomin för våra invånare.”

”Inte övertygande”
Kommunstyrelsens förvaltnings sammantagna bedömning är att det saknas övertygande skäl att bifalla Liselott Ljungs yrkanden. Bedömningen baseras på följande:

 • I alla kommunens verksamheter finns det redan en stor medvetenhet om att stigande Ievnadsomkostnader slår hårt mot kommuninvånarna och att de slår hårdast mot redan resurssvaga grupper.
 • I kärnverksamheterna finns en omfattande kunskap och tillbörlig kompetens och det är viktigt att tillvarata och bistå denna snarare än att lägga resurser på en central kartläggning av situationen.
 • De åtgärder som motionen efterfrågar speglar verksamhet som redan bedrivs i kommunen, framför allt inom socialtjänst och vuxenutbildning.

Missnöje med svaret
Oppositionen lät sig dock inte nöja med ett nej. En efter en klev de upp i talarstolen och begärde insatser utifrån de kunskaper de menar redan finns inom förvaltningen. I form av kännedom om var tryggheten brister hos invånarna. Kunskap de "lätt skulle kunna lista" så att politiken därefter kan diskutera dem.

Motionären Liselott Ljung sa att hon var besviken på svaret hon fått och som hon kallade "luddigt". Som ett konkret exempel på vad som kan göras nämnde hon ett tidigare önskemål man haft ”till politiken” om pengar för samtal till BRIS (Barnens rätt i Samhället). Men som S fått avslag på.

Oppositionsledaren Ulrika Thulin höll med Ljung:

- Svaret att kännedomen redan finns i organisationen betvivlar jag inte alls, sa Ulrika Thulin. Men jag är folkvald och jag undrar: Kan vi ta ett steg till? Välfärden sätts alltid på prov i svåra ekonomiska tider men Vill man så kan man! Det är då vi ska finnas till för våra medborgare. Och jag hoppas här i kväll vi ska slippa hamna på samma nivå som Svenska Dagbladets krönikör Lena Andersson och hennes havregryn.

- Oppositionens motparter i diskussionen växlade denna kväll mellan Kenneth Bolinder, Matthias Åkessson och vid något enstaka tillfälle också av Jörgen Johnsson. De två sistnämnda moderata och kommunalråd.

Irritationen stiger
- Det här är en intressant motion, inledde Matthias Åkesson i en ton som skulle kunna kallas försåtlig. Dina önskemål är långtgående. Vilka brister vår kommun har du upptäckt eftersom du skrivit det här? Låt oss börja där…..

Näste man i talarstolen var dock Urban Berglund (KD). Så Ljung blev svaret skyldigt just då.

- Det vore bra om vi kunde få fler åtgärder belysta., sa Urban Berglund. Om vi börjar kartlägga kan vi föreslå fler åtgärder.

- Svaren finns i förvaltningen. Det är inte svårt att ta fram, sa Viktoria Sjöstrand (V).

Även nu försökte Kenneth Bolinder lugna ner stämningen:

- En åtgärd vi vidtagit redan under Coronatiden är uppskov med betalning av skuld till kommunen, sa han. Men det med att ta ett steg vidare tycker jag är jättebra. Det är alltså fritt fram att föreslå. Tillsammans med hur åtgärden ska finansieras.

Oppositionen var dock inte alls på det humöret utan framhärdade i att det är den nuvarande politiska ledningen som ska komma med förslagen. I form av en tjänstemannautredning. Centerns Kerstin Persson gjorde dessutom ett inlägg från talarstolen om havregryn.

- Det är inget fel på havregryn, ris och bönor osv. Men barn blir ej stora och starka av detta.

- För några år sedan hade vi här i kommunen någon form av 50-kort som underlättade för vissa. Kan vi ha något liknande? Jag yrkar bifall till Liselott Ljungs motion.

Inte oväntat lyftes nu också påståendet som uppstått inom socialdemokratin och florerat på sistone -  om att de svåra ekonomiska tiderna i samhället visar sig i att barnen har börjat äta mer i matbespisningen på fredagar – för att ladda inför helgen då man har ont om mat hemma  – och måndagar – för att bli ordentligt mätt igen.

- Det går åt mer skolmat fredagar och måndagar, slog Ljung fast när hon än en gång äntrade talarstolen. Och kyrkan har också flaggat för nöden.

”Var går gränsen?”
- Vad anser du vara kommunens skyldighet, replikerade Matthias Åkesson Liselott Ljung.

- Det är väl arbetslinjen vi måste hålla oss till? Att börja styra taxor och avgifter i kommunal verksamhet till annat…. Var ska gränsen gå? Och hur blir kommunens ekonomi? Då får vi ju ett ännu större underskott i verksamheterna än vi har nu! Vad händer då?

Nu utspann sig en diskussion mellan Åkesson och Ulrika Thulin som bla hamnade i hur lång tid SD/M haft på sig att besvara motionen sedan den lämnades in - 1 dag - och vad hon sagt i sitt Första majtal tidigare i år om hur politiken i Bjuvs kommun bedrivs.

- Det gläder mig att notera att du läst mitt tal, sa Thulin syrligt till Åkesson.

- Ja du, replikerade Åkesson. Utan spaning – ingen aning! Den som vet mest vinner!-

Även Anders Månsson gav sig nu åter in i leken:

- Det var snabba ryck. Det förklarar ju varför svaret är som det är.

- Barnen äter alltså mer fredagar och måndagar. Men hur ser det ut i stort med behoven? Gör en snabb scanning. Ett överslag. Så vi får veta. Eller ska vi behöva starta ett initiativärende istället?

Debatten klingade av efter att Matthias Åkesson ställt frågan om vad denna debatt EGENTLIGEN handlar om. Sakfrågor eller partipolitik.

VILL DU VETA MER om det och vad som I DETALJ avhandlades på fulllmäktigemötet så kan du i efterhand se vår sändning därifrån på www.bjuvsweek.se.

Marianne Rönnberg Galmor


Tipsa redaktionen

Har du något du något tips som du vill att vi skriver om på denna sida?

Skriv till: redaktionen@bjuvsweek.se

Skicka in ditt tips här »

Citera oss gärna men glöm inte ange källan.

För insänt men ej beställt material ansvaras ej.

Väder

 

booked.net

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.