Nyheter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITIK Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade den 10 juni 2020 att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020. Oppositionens Anders Månssons överklagade till Förvaltningsdomstolen men har nu fått avslag.
Den 10 juni 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS) i Bjuv alltså att begära utträde enligt ovan. I Anders Månssons överklagan av beslutet anförde han bl.a. att beslutet borde ha avgjorts i kommunfullmäktige (KF).

Kommunstyrelsen ansåg att ärendet kunde avgöras av kommunstyrelsen eftersom det handlade om en begäran omutträde av ägandet i Söderåsens miljöförbund. Men Månsson menade att frågan är av större vikt och betydelse och att den därför borde avgöras av kommunfullmäktige.

- Motiveringen från kommunstyrelsens ordförande att det bara är en ”signal” håller inte, menade Anders Månsson.

Bjuvs kommun ansåg i svar till Förvaltningsrätten i Malmö att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande:

”Kommunen har för avsikt att behandla frågan i kommunfullmäktige. Att begära utträde ur miljöförbundet är dock en lång process som sker i olika steg. Den medlemskommun som önskar begära utträde ska först lämna in begäran om utträde till förbundet senast den 1 juli. Därefter är uppsägningstiden två år räknat från årsskiftet det år då begäran om utträde gjordes. Det innebär att det tar 2,5 år från det att begäran om utträde har lämnats in till dess att faktiskt utträde kan ske.

Under denna tid ska medlemskommunerna förhandla och diskutera villkoren för utträdet. De ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.”

Förvaltningsrätten fortsätter:

”I KS Bjuvs protokoll står det att den överenskommelsen ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Detta innebär att ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige framöver, när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda. Det inledande steget är inte ett sådant beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Att påbörja processen på det sätt som har skett ligger inom kommunstyrelsens befogenheter som det politiska organ som ska leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.”

Skälen för avgörandet
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. kommunallagen. Det innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte.

- Det är Anders Månsson, såsom klagande, som måste visa att det föreligger grund för att beslutet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen, skriver Förvaltningsrätten i sin dom, och fortsätter:

”Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om:

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden avprincipiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

I 9 kap. 1 § kommunallagen anges att kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

Av 9 kap. 18 § kommunallagen framgår att en förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.”

Några närmare bestämmelser om formerna för utträde anges inte i kommunallagen. Förvaltningsrätten gör därför följande bedömning:

”Frågan i målet är om kommunstyrelsens beslut att begära utträde ur miljöförbundet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen. Anders Månsson har gjort gällande att beslutet borde ha fattas av kommunfullmäktige eftersom beslutet var av större vikt och betydelse.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen avses dock beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det rör sig om avgöranden, där det politiska momentet – allmänt sett – är dominerande. Vad som är av principiell vikt är avsett att vara densamma över landet, medan ”större vikt” kan variera beroende på kommunen eller regionens storlek.”

Bjuvs kommun har obestritt uppgett att det överklagade beslutet avsåg det inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.

”Mot den bakgrunden kan det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige.

Skäl att upphäva det överklagade beslutet har således inte framkommit på denna grund. Anders Månsson har inte hänvisat till någon övrig omständighet som skulle kunna medföra att beslutet ska upphävas med tillämpning av 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”

(Bertil Idarsson, Förvaltningsdomstolen Malmö)

FOTNOT: Skälet till att styrande SD/M vill lämna Miljöförbundet är att man anser medlemsskapet vara för dyrt - 2,7 mkr/år - och att man i kommunhuset istället ska ha egna för ändamålet kompetenta tjänstemän som sköter frågorna. Till en lägre kostnad.

SÖK

GÅNG

Föreläsning om dyslexi

12-09-2022

Ann Gomér föreläser på Bjuvs bibliotek om dyslexi. I samarbete med Dyslexiförbundet Nordvästskåne.  

Läs mer

Bjuvsburnouten och HyggeStuan i skön för…

10-08-2022

BJUVSWEEK – På lördag den 13 augusti är det dags för årets tappning av Bjuvsburnouten. Och efter prisutdelningen och den sedvanliga cruisingen blir det sedan fest för hugade spekulanter. Hos...

Läs mer

Påsklovskul med Maj-Björn och Karl-Astri…

03-04-2022

PÅSKLOV Fjädrar flyger, benen sprätter, ägg och Gala show uppstår! Kom och träffa de två frigående hönorna Maj-Björn och Karl-Astrid på påsklovet! Interaktiv mingelakt för alla åldrar. Bjuvs bibliotek, tisdag 12/4, kl 15.00 The...

Läs mer

Bjuvsfest 26-27 augusti

13-03-2022

FEST Bjuvsfesten återkommer. Fredagen den 26 och lördagen den 27 augusti blir det någon form av byakalas igen. På området sedan tidigare, dvs längs Storgatan. Hur många stånd etc det...

Läs mer

God natt, Alfons Åberg!

04-03-2022

SAGOSTUND Lördagen 5 mars kl. 11.00 på Bjuvs bibliotek. Gunilla Bergströms text framförs av Sagofén Isadora, skådespelerskan Josefina Karlsson Vergara. Passar för barn 2-4 år. Illustration: Gunilla Bergström Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket eller...

Läs mer

Flemming Stenfors konst i Hyggestuan

08-02-2022

KONST - Kära vänner nu håller jag konst utställning i Hyggestuan i Bjuv. TId:19 - 20 februari Kl:10 -17:00 Hyggestuan är den gamla gymnastiksalen, senare Old Wheelers lokal. På Gruvgatan strax efter ICA-butiken. -...

Läs mer

Hunden Rund planterar

04-02-2022

PÅ GÅNG LÖRDAG Hunden Rund har hittat något på marken. Det är ett frö. Så börjar boken "Hunden Rund planterar", skriven av Annika Henning, med illustrationer av Maria Nilsson. Med inspiration från...

Läs mer

Forskning om fågelhjärnor ger hopp för m…

18-01-2022

FÅGLAR och HJÄRNAN Den 8 februari kl 18-19 föreläser Anita Campbell på Bjuvs bibliotek om fåglarnas värld. Campbell har 25 års erfarenhet av hjärnforskning på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Astra...

Läs mer

Riddarspel Billesholms 450:e födelsedag …

18-08-2021

HEMBYGDEN På kulturarvsdagen lördagen den 11 september firas Billesholm 450 år mellan kl 13 och 16. På den gamla prästgården i Norra Vram - där Billesholmstraktens Hembygdsförening huserar. Med en...

Läs mer

Tips- och trimbingo skjuts upp

13-03-2020

FRITID Friluftsfrämjandet Söderåsen skjuter upp starten på tips- och trimbingo p.g.a risken för smitta för deltagarna. Och önskar alla varmt välkomna lite senare i år.

Läs mer

Dags för sportlov i Bjuvs kommun

11-02-2020

LOV Vecka 8 är det sportlov i Bjuvs kommun och då blir det ett blandat sportlovsprogram med flera olika aktiviteter för barn och unga. Men redan den 14 februari -...

Läs mer

"Det är en konst att höras"

11-02-2020

KULTUR " Det är en konst att höras" heter en föreläsning på Bjuvs bibliotek den 5 mars kl. 18.30 av Jessica Hallbäck. Jessica Hallbäck har blivit känd för sina samhällskritiska och...

Läs mer

Mat kultur och språk - Björn Ylipää

24-01-2020

POTATISMAGI Föreläsning med Björn Ylipää tisdagen den 11 februari kl. 18.30 på Bjuvs bibliotek. Mandelpotatisen rycks ur jorden, den umamifyllda smaken kommer från karaktärsskapande kriterierna som platsen där den växt ger...

Läs mer

Om oss

Bjuvsweek
c/o Galmor
Fotbollsgatan 7
263 32 HÖGANÄS

Ansvarig utgivare för webbtidningen www.bjuvsnytt.se är Marianne Rönnberg Galmor.
Utgivaren är utsedd av Myndigheten för radio och tv.

bjuvsnytt.se och bjuvsweek.se  är del av det Pressetiska systemet.


E-post marianne@bjuvsweek.se

Annonsera på bjuvsweek.se. Tel: 0705725453 - Joseph Galmor.

Storleks information finns här