POLITIK Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade den 10 juni 2020 att begära utträde ur Söderåsens miljöförbund samt att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens miljöförbund före den 1 juli 2020. Oppositionens Anders Månssons överklagade till Förvaltningsdomstolen men har nu fått avslag.
Den 10 juni 2020 beslutade Kommunstyrelsen (KS) i Bjuv alltså att begära utträde enligt ovan. I Anders Månssons överklagan av beslutet anförde han bl.a. att beslutet borde ha avgjorts i kommunfullmäktige (KF).

Kommunstyrelsen ansåg att ärendet kunde avgöras av kommunstyrelsen eftersom det handlade om en begäran omutträde av ägandet i Söderåsens miljöförbund. Men Månsson menade att frågan är av större vikt och betydelse och att den därför borde avgöras av kommunfullmäktige.

- Motiveringen från kommunstyrelsens ordförande att det bara är en ”signal” håller inte, menade Anders Månsson.

Bjuvs kommun ansåg i svar till Förvaltningsrätten i Malmö att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. följande:

”Kommunen har för avsikt att behandla frågan i kommunfullmäktige. Att begära utträde ur miljöförbundet är dock en lång process som sker i olika steg. Den medlemskommun som önskar begära utträde ska först lämna in begäran om utträde till förbundet senast den 1 juli. Därefter är uppsägningstiden två år räknat från årsskiftet det år då begäran om utträde gjordes. Det innebär att det tar 2,5 år från det att begäran om utträde har lämnats in till dess att faktiskt utträde kan ske.

Under denna tid ska medlemskommunerna förhandla och diskutera villkoren för utträdet. De ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.”

Förvaltningsrätten fortsätter:

”I KS Bjuvs protokoll står det att den överenskommelsen ska godkännas av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Detta innebär att ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige framöver, när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda. Det inledande steget är inte ett sådant beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Att påbörja processen på det sätt som har skett ligger inom kommunstyrelsens befogenheter som det politiska organ som ska leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.”

Skälen för avgörandet
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. kommunallagen. Det innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om beslutet ska upphävas eller inte.

- Det är Anders Månsson, såsom klagande, som måste visa att det föreligger grund för att beslutet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen, skriver Förvaltningsrätten i sin dom, och fortsätter:

”Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om:

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Av 5 kap. 1 § kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden avprincipiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

I 9 kap. 1 § kommunallagen anges att kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas fullmäktige antar en förbundsordning.

Av 9 kap. 18 § kommunallagen framgår att en förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund.”

Några närmare bestämmelser om formerna för utträde anges inte i kommunallagen. Förvaltningsrätten gör därför följande bedömning:

”Frågan i målet är om kommunstyrelsens beslut att begära utträde ur miljöförbundet ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § kommunallagen. Anders Månsson har gjort gällande att beslutet borde ha fattas av kommunfullmäktige eftersom beslutet var av större vikt och betydelse.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen avses dock beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Det rör sig om avgöranden, där det politiska momentet – allmänt sett – är dominerande. Vad som är av principiell vikt är avsett att vara densamma över landet, medan ”större vikt” kan variera beroende på kommunen eller regionens storlek.”

Bjuvs kommun har obestritt uppgett att det överklagade beslutet avsåg det inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.

”Mot den bakgrunden kan det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 § kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige.

Skäl att upphäva det överklagade beslutet har således inte framkommit på denna grund. Anders Månsson har inte hänvisat till någon övrig omständighet som skulle kunna medföra att beslutet ska upphävas med tillämpning av 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”

(Bertil Idarsson, Förvaltningsdomstolen Malmö)

FOTNOT: Skälet till att styrande SD/M vill lämna Miljöförbundet är att man anser medlemsskapet vara för dyrt - 2,7 mkr/år - och att man i kommunhuset istället ska ha egna för ändamålet kompetenta tjänstemän som sköter frågorna. Till en lägre kostnad.