SKOLAN Sedan Skolinspektionen förra året påtalat brister på Jens Billeskolan i Billesholm har huvudmannen gjort tillräckligt för att åtgärda problemen. Det bedömer inspektionen och avslutar därmed granskningen.
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört ”kvalitetsgranskning av rektors organisation på skolor med obehöriga lärare” vid Jens Billeskolan i Billesholm, Bjuvs kommun. Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal viktiga utvecklingsområden som meddelades skolan i ett beslut den 28 juni 2017. Granskningen visade att:

 

• Rektorn och huvudmannen behövde utveckla en långsiktig strategi för att säkra tillgången till behöriga lärare.

• Rektorn behövde utveckla formerna för lärares samverkan kring undervisningens innehåll och arbetssätt och kring arbetet med bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen begärde att Jens Billeskolan senast den 28 december 2017 skulle redovisa till enheten i Lund vilka åtgärder som vidtagits eller planerats.

Jens Billeskolan inkom med en sådan redovisning den 29 december 2017 och nu meddelar Skolinspektionen att man är nöjd med skolans plan och därför avslutar granskningen.

Marianne Rönnberg Galmor